Status tomorrow's nostalgia was added to the shopping cart